Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Đăng ngày: (19-08-2019);
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính(CCHC) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 668/KH-SKH ngày 11/4/2017 về Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2017 – 2020 với chủ đề: “Đơn giản - Đúng hẹn - Thân thiện”; Kế hoạch số 595/KH-SKH ngày 09/4/2018 về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 2517/KH-SKH ngày 26/11/2018 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền: phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai công tác CCHC như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết (TTHC); Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 Tuyên truyền tới toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương của tỉnh trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2018 - 2020. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư. Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC.

Tuyên truyền về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính.

Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Văn phòng sở thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về CCHC để tham mưu tuyên truyền phổ biến. Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở thông qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên TrangThông tin điện tử của sở. Tham mưu tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể. Tham mưu tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính. Đăng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

 Trần Dịu - Văn phòng Sở