TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
Đăng ngày: (17-06-2018); Số lượt đọc: 373
Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2672/UBND-CNXD về hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (sau đây gọi là công trình), sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể như sau:
            1. Đối với công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng:

a) Bước 1: Chủ quản lý, sử dụng công trình tổ chức khảo sát hiện trạng, lập Báo cáo đề xuất và khái toán công trình gửi Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với cấp tỉnh) hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã (đối với cấp huyện, xã).

b) Bước 2: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công trình, có ý kiến bằng văn bản về: Sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, thời gian, tiến độ, khái toán công trình, gửi chủ quản lý, sử dụng công trình.

 c) Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã), chủ quản lý, sử dụng công trình có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp để có ý kiến bằng văn bản về nguồn vốn và khả năng cấn đối, bố trí kinh phí thực hiện công trình.

d) Bước 4: Trên cơ sở ý kiến của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã) và ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, chủ quản lý, sử dụng công trình hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất công trình, trình UBND cấp quản lý phê duyệt chủ trương đầu tư. Hồ sơ trình phê duyệt gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình (có giải trình việc tiếp thu ý kiến của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã); Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình; văn bản ý kiến của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã và các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

e) Bước 5: UBND các cấp xem xét, có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư công trình.

f) Các bước tiếp theo để đầu tư hoàn thành công trình: Chủ quản lý, sử dụng công trình phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính, quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và các quy định có liên quan; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng:

a) Thực hiện từ bước 1 đến bước 5 như công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, quy định tại điểm a, b, c, d, e mục 1 nêu trên.

b) Bước 6: Chủ quản lý, sử dụng công trình thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình theo phân cấp.

c) Các bước tiếp theo để đầu tư hoàn thành công trình: Theo quy định tại điểm f mục 1 nêu trên.

3. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 01 tỷ đồng trở lên:

Thực hiện các quy trình, thủ tục về chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng có liên quan. Các bước tiếp theo để đầu tư hoàn thành công trình: Theo quy định tại điểm f mục 1 nêu trên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, có chi phí thực hiện từ 01 tỷ đồng trở lên, theo quy định của pháp luật về đầu tư công./.

File đính kèm: 1. 2672_ubnd_huong_dan_quy_trinh_da.pdf (405.6963 Kb)
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 46
ngày hôm nay 1393
ngày hôm qua 1757
tuần này 10606
tất cả 493228