TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (16-06-2018); Số lượt đọc: 330
Triển khai thực hiện nội dung phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá trong năm 2018, được xác định trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động về phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:
               I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh lớn mạnh, trở thành một động lực, khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh, trên cơ sở tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng và được hỗ trợ, tiếp cận mọi nguồn lực. Sớm đưa tỉnh Đắk Nông trở thành: (1) trung tâm công nghiệp sản xuất và chế biến nhôm lớn nhất cả nước, trong đó Khu công nghiệp Nhân Cơ là nền tảng; (2) Có nền nông nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh lớn, sản xuất lớn, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; (3) Khu vực dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng hoá thế mạnh của địa phương, hoàn thiện hệ thống thương mại, phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên của địa phương.

1.2. Mục tiêu cụ thể năm 2018: Đến cuối năm 2018, trên địa bàn có 3.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 500-550 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 (tăng 17% so với năm 2017); đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống dưới 02 ngày; nâng cao từng chỉ số thành phần để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 tăng từ 03 - 05 bậc so với năm 2017. Đến cuối năm 2018, khu vực kinh tế tư nhân([1]) chiếm tỷ trọng trên 90% GRDP, trong đó kinh tế tư bản tư nhân trên 20% GRDP.

2. Yêu cầu đối với các Sở, Ban, ngành, địa phương:

2.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động này đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế của địa phương để làm thay đổi thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

2.2. Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, định hướng, chính sách, Chương trình hành động thành các nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để triển khai thực hiện; đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của từng cơ quan vào nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước.

2.3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và người đng đầu địa phương phải giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, người dân đến kết quả cuối cùng, với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất. Nếu vượt quá thẩm quyền thì phải kịp thời đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư nhân:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, dịch chuyển từ phát triển các lĩnh vực như khai thác tài nguyên, đất đai… sang các lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ mà địa phương có thế mạnh như du lịch nghỉ dưỡng… Cần tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, tham gia rộng rãi vào quá trình cổ phần hóa các DNNN, hưởng các ưu đãi theo quy định của Trung ương và địa phương.

Hai là, cần có những giải pháp đột phá để chấm dứt cơ chế xin - cho trong phân bổ nguồn lực nhà nước (bao gồm cả NSNN, tài sản và quỹ đất do nhà nước quản lý); quản lý nguồn lực nhà nước một cách chặt chẽ, minh bạch và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các dự án; tăng cường trách nhiệm của người đề xuất, người phê duyệt và người quản lý, thực hiện dự án, công khai minh bạch trong quá trình đấu thầu, tránh việc lợi dụng các quan hệ thân hữu để đạt được gói thầu, vay vốn nhà nước.

Ba là,  xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích áp dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân cần tạo ra bầu không khí hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân hơn là chỉ đơn thuần cung cấp các ưu đãi tài chính; cần phải dựa vào cả các ưu đãi và các biện pháp hành chính để hướng khu vực tư nhân vào những lĩnh vực được xác định là ưu tiên phát triển của địa phương.

Bốn là, xây dựng bộ máy hành chính phục vụ, có trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp và người dân, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề lợi ích nhóm đối với hoạt động của nhà nước, tăng cường tính minh bạch và tiếp nhận được sự phản hồi của người dân.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính:

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; đơn giản hóa thủ tục để giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan, trước ngày 30/6/2018, tham mưu cho UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục: Đăng ký kinh doanh, quyết định chủ trương đầu tư dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, đề xuất mục tiêu số ngày rút ngắn; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các đơn vị có liên quan thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng gửi đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương, trong tháng 7/2018, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

2. Thiết lập và tăng cường hoạt động các kênh thông tin và tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp:

- Văn phòng UBND tỉnh: (1) Tập trung nguồn lực để xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh ngày càng hoàn thiện cả về hình thức, nội dung, tính thời sự, tính hữu ích, tính thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, tính tương tác với doanh nghiệp và công dân..., việc giới thiệu quy trình thủ tục hành chính phải rõ ràng, dễ hiểu với những ví dụ cụ thể để doanh nghiệp dễ áp dụng…  (2) Trong tháng 8/2018, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, mọi kiến nghị phải có cơ quan cụ thể chịu trách nhiệm trả lời, giải quyết; nếu cần có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thì phải có văn bản sớm, nói rõ thời gian sẽ trả lời và lý do chậm trễ.

- Các sở, ban, ngành, địa phương đăng tải đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh, quy định về việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông. Thường xuyên rà soát, cung cấp, bổ sung thông tin của đơn vị mình về Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh để cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu theo quy định nêu trên lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt mô hình Cà phê doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

3. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp:

- Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chính sách phát triển kinh tế tư nhân đã quy định như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các quy định về khuyến khích đầu tư của Trung ương và địa phương… và mới đây nhất UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 01/02/2018, về việc phê duyệt Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh, trong tháng 6/2018, Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, để công tác hỗ trợ mang tính thực tiễn, trọng tâm, tạo bước đột phá trong năm 2018 (bao gồm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa).

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Đề án sau:

- Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước:

- Các cơ quan chức năng chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức được phân công giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là tại các đơn vị có chức năng kiểm tra, thanh tra như Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông, quản lý thị trường, thanh tra…

Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, trong tháng 6/2018, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018, theo hướng hạn chế tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra, khảo sát doanh nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra là nhằm hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn là chính, trừ trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung vào những cơ quan, đơn vị có biểu hiện còn hạn chế, yếu kém.

- Nghiêm cấm các sở, ngành, địa phương có ý kiến khác với doanh nghiệp sau khi Lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp hoặc tổ chức, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện phải kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ. Những vấn đề không đạt được sự đồng thuận, có nhiều ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành thì cơ quan chủ trì tổng hợp ý kiến, trình UBND tỉnh và phải đề xuất phương án giải quyết; Ý kiến của cán bộ, công chức do cơ quan phối hợp cử tham gia được xem là ý kiến của Thủ trưởng cơ quan đó; Trường hợp phối hợp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nếu quá thời hạn quy định tham gia ý kiến mà đơn vị phối hợp không có ý kiến trả lời thì được xem là đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm liên đới với cơ quan chủ trì.

- Các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh cần tổ chức kiểm điểm lại công tác chỉ đạo, điều hành để xác định rõ những việc đã làm được, những việc còn hạn chế, yếu kém trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân (cụ thể ở khâu nào, bộ phận nào, cán bộ nào trong cơ quan mình) và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, ban trực thuộc. Từ đó thực hiện các hình thức xử lý vi phạm hoặc điều động, luân chuyển các cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, hiệu quả làm việc thấp cho những công việc phù hợp. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trong tháng 6/2018, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(Chi tiết nhiệm vụ của các sở, ngành như Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và tổ chức thực hiện. Định kỳ, trước ngày 15 của tháng cuối Quý, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch này; Cử đại diện lãnh đạo tham gia ngay từ đầu việc xây dựng mới đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện. Định kỳ hàng Quý tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 của tháng cuối Quý.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, xử lý./.(1) Khu vực kinh tế tư nhân bao gồm: kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế hộ cá thể và kinh tế tập thể.

Theo số liệu thống kê năm 2016 do Cục Thống kê tỉnh ban hành, thì: khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng 86,39%GRDP; trong đó: kinh tế tư bản tư nhân 14,93%, kinh tế hộ cá thể 71,28%, kinh tế tập thể 0,18%.

File đính kèm: 1. kh_287.pdf (2072.052 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 45
ngày hôm nay 1392
ngày hôm qua 1757
tuần này 10605
tất cả 493227