TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông.
Đăng ngày: (03-07-2017); Số lượt đọc: 783
Kế hoạch số 1218/KH-SKH ngày 29/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích  

- Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

- Tập trung rà soát, đơn giản thủ tục, quy trình, giảm chi phí, thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng.

- Gắn công tác CCHC với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Gắn kết CCHC với việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của cơ quan; có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC theo từng năm và giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đảm bảo đạt kết quả tốt; nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kết quả thực hiện công tác CCHC là tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại CBCC, tập thể trong cơ quan.

- Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, giai đoạn vừa qua, chủ động học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm để áp dụng phù hợp vào thực tiễn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giải đúng hạn; 95% hồ sơ trong lĩnh vực đấu thầu và đầu tư tại Việt Nam giải quyết đúng hạn.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90% vào năm 2020.

- Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu so với thời gian quy định của Trung ương.

- Triển khai thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 10% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

- Đến năm 2020, 100% văn bản trao đổi giữa các phòng/đơn vị trong cơ quan thực hiện dưới dạng điện tử; 80% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện dưới dạng điện tử.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được rà soát hàng năm và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và áp dụng theo quy trình của tiêu chuẩn ISO quy trình ISO 9001:2008.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

            (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thời gian, hiệu quả, chất lượng.

            2. Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở việc triển khai thực hiện để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nhiệm vụ mới phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thì các phòng, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

File đính kèm: 1. 1218_vpsigned.pdf (322.3672 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 34
ngày hôm nay 1419
ngày hôm qua 1757
tuần này 10632
tất cả 493254